حسابداری

حسابداری پایه برای شرکت های کوچک

نرم افزار حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بصورت کاملا ساده و روان برای شرکت های کوچک طراحی و تولید شده است. این برنامه دارای گزارشات کاربردی و مورد نیاز حسابداران و مدیران می باشد. برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر است:

اطلاعات پایه

ثبت گروه حساب ها

ثبت کد های کل حداکثر تا 99 حساب

ثبت کد های معین حداکثر تا 99 حساب برای هر کد کل

ثبت کد های تفضیلی حداکثر تا 999 حساب برای هر کد معین

معرفی سمت های امضاء کنندگان اسناد

معرفی امضاء کنندگان اسناد

ثبت مشخصات شرکت

ثبت شرح های تکراری در اسناد

عملیات و گزارشات

صدور و اصلاح اسناد حسابداری

گزارش دفتر روزنامه

گزارش دفتر کل

گزارش دفتر معین

گزارش دفتر تفضیلی

نمایش گردش حساب ها

لیست حساب ها

تراز آزمایشی

گزارش گروه حساب ها

جستجو در متن اسناد

جستجوی گردش حساب ها

گزارش سودو زیان

گزارش هزینه ها

گزارش درآمد ها

امکانات

تغییر سال مالی

بستن حساب ها در پایان سال مالی

افتتاح حساب ها در سال جدید

تهیه فایل پشتیبان

بازیابی اطلاعات از فایل پشتیبان

دفتر یادداشت روزانه

دفتر تلفن

تغییر رمز عبور

امکان قطعی کردن اسناد

سایر محصولات